مدرسه انجیل

بخش اول 1


1-عدالت
2-سیرت و ذات خدا
3-عهد وپیمان خون
4-روح.جان.جسم
5-ایمان
6-دعا
7-شفا یافتن
8-الهام و اقتدار از انجیل
9-روح القدس
10-عطایای روحانی
11-چگونه بوسیله روح القدس هدایت می شوید
12-فرشتگان و شیاطین
13-جنگ معنوی روحانی
14-اقتدار معنوی روحانی
15-رونق و شکوفایی اقتصادی
16-کلیسا
17- سرود پرستشی
18-رهایی از ترس

بخش دوم
بخش دوم در دست ساخت است که شامل موضوعات ذیل می باشد به محض اینکه موضوعات برنامه ریزی شده شوند
بر روی وب سایت قرار داده می شوند و در دسترس کسانی که بخش اول را به اتمام رسانده اند قرارخواهد گرفت
زندگی در کلیسای خانگی
2 کلیسا
هدایای خدمت
هدایای کمک
راحت از روح های شیطانی
خانواده مسیحی